Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje obchodní společnost PANTER COLOR a.s., se sídlem Pištěkova 22/1171,Praha 4, PSČ 149 00, IČ: 26201143, zapsaná v obchodní rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,vložka B 6750 od 20.9.2000, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé vystupuje fyzická nebo právnická osoba jako kupující (dále jen „kupující“).

Kontaktní údaje prodávajícího

PANTER COLOR a.s..
IČ: 26201143
Hrotovická 160
674 01 Třebíč
tel: 568 848 198
email: trebicobchod@cscolor.cz,

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Fotografie, váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách cscolor.cz., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • Zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
 • Vyhovující normám, předpisům a nařízením platnými na území ČR.
 • Vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění

Místem plnění může být provozovna, prodejna, výdejní místo prodávajícího při osobním odběru, případně při závozu zboží i jiné místo uvedené kupujícím při objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží, nebo zboží zaplatit hotově. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se stává uzavřenou a pro prodávajícího závaznou, až po zkontrolování a řádném převzetí a uhrazení zboží kupujícím. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

5. Cena zboží a platební podmínky

Ceny uvedené v tomto článku již obsahují DPH
a)  Přehled možných způsobů platby za zboží a jejich ceny. Ceny platí na území České republiky.

Způsob platbyCena s DPH
Hotově při osobním odběru na prodejnách ve Znojmě a Třebíči zdarma
Platební kartou při osobním odběru na prodejnách ve Znojmě a Třebíči zdarma
Bankovní převod – platba předem zdarma
Dobírka – dopravce Toptrans 61 Kč

b) Nabídkové ceny uvedené na www stránkách cscolor.cz. jsou platné v okamžiku objednání a to až do výše skladových zásob prodávajícího a neobsahují cenu za dopravu, případně dobírku a platbu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

c) Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty, může prodávající od uzavření kupní smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně dodacím listem i daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

d) V případě, že prodávající nemá dostatečné množství zboží na skladě, a musí zboží od svého dodavatele objednat, má právo od kupujícího požadovat nevratnou avšak z kupní ceny zboží při jeho úhradě odpočitatelnou finanční zálohu ve výši 30 až 50%. Stejnou zálohu ve stejné výši má prodávající právo požadovat od kupujícího i v případě objednávky barev, které bude nutné tónovat na tónovacích automatech. Tato záloha je vratná v plné výši pouze v případě, že prodávající nebude schopen dodat kupujícímu ani jen část objednaného zboží. Prodávající a kupující se mohou dohodnout i na částečném plnění objednávky.

e) Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a). Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

f) “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je v dostatečném množství na skladě a není již rezervované jiným zákazníkem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do druhého pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

b)  Pokud si objednáte zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 14:00 hod. pracovního dne, bude toto zboží připravené k osobnímu odběru ještě tentýž den.  Pokud si objednáte zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 12:00 hod. pracovního dne,  bude vyexpedované následující pracovní den.

c) Velká část zboží je převážně stále na skladě a skladová dostupnost je uváděná v detailu jednotlivých produktů. Protože někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek a jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

d) Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 10 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), nebo jej nachystat k osobnímu odběru, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem (zálohu) k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet, případně hotově, v provozovně prodávajícího.

e) Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně a včas převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů zboží a v případě jakýchkoliv závad vše poznamenat přepravci v dodacím listě. Faktura, daňový doklad jsou pak přiloženy k dodanému materiálu v označeném balíku. Je-li prodávající pode kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,je kupující povinen převzít zboží při dodání.V případě,že kupující nesplní povinnost převzít zboží,může prodávající požadovat náklady,které mu v souvislosti s odesláním zboží vznikly.

7. Možnosti a ceny dopravy

a) Osobní odběr
Osobní odběr zboží v kamenné provozovně prodávajícího 0,- Kč
Vámi objednané zboží může být skladem na jiné pobočce a bude nutno provést jeho přesun, proto při volbě osobního odběru vyčkejte potvrzení připravenosti Vaší objednávky.

b) Přepravní služba Toptrans

Nejspolehlivější způsob přepravy zboží, který je vhodný i pro větší a objemnější zásilky.Přepravní společnost TopTrans obvykle doručuje zboží do druhého pracovního dne po celé ČR .

Výhody přepravní služby TopTrans

 • Neomezený počet Ks na 1 přepravní list
 • Zásilky doručí příjemci až do domu. Pokud nebude příjemce zastižen, tak přepravní služba TopTrans zásilku doručuje opakovaně další následující dva dny. Vaši zásilku nemusíte nikde vyzvedávat! Vše je v ceně přepravného!
 • Pokud při vyplňovaní objednávky uvedete svůj email, tak Vám ráno na email přijde zpráva, kde bude kontakt na řidiče Toptransu, který Vám zásilku bude doručovat. (můžete mu zavolat a zjistit si tak přibližný čas doručení Vaší zásilky)
 • Zásilku Vám doručí i v odpoledních hodinách až budete z práce doma a pokud je v místě vykládky pobočka TOPTRANSU zdarma), případně o víkendu (jedná se však o placené služby TOP –  WEEKEND a TOP - PRIVAT)
 • Naprostá většina zásilek je doručena určeným příjemcům do 24 hodin od předání zásilky dopravci mezi 9,00 a 14,00 hodinou. V případě, že se předání nepovede uskutečnit, dopravce se bude  pokoušet o předání zásilky ještě další dva po sobě následující dny. Pokud se dopravci ani na třetí  pokus / třetí den / zásilku předat nepovede, odesílá ji zpátky.
 • K rozvozu jsou používána vozidla s nosností od 0,5 do 6 tun; na přání zákazníka je možno zajistit doručení vozidlem se speciální výbavou - elektrickým zdvihacím čelem.
 • Rozvozoví řidiči jsou vybaveni odpovídající technikou pro složení zásilky z vozidla a následnou manipulací s ní.
 • Řidič standardně disponuje mobilním telefonem, prostřednictvím kterého odesílá SMS zprávy o nedoručitelných zásilkách (zpoplatněna služba SMS = 20Kč). Zásilky doručí příjemci až do domu.
 • Vaši zásilku nemusíte nikde vyzvedávat! Vše je v ceně přepravného!
 • Tarifní sazby pro ČR dle váhových kategorií bez omezení počtů ks na jeden přepravní list.

Ceník přepravy Toptrans dle hmotnosti

Doprava ToptransCena s DPH
do 5 kg 179 Kč
do 15 kg 249 Kč
do 30 kg 388 Kč
do 50 kg 561 Kč
do 75 kg 712 Kč
do 100 kg 842 Kč

Pokud nebylo zboží hrazené předem bezhotovostně, je účtována dobírka ve výši 61,- Kč

Zvláštní dodací podmínky

 • TOPTIME (přeprava do 18 hodin) - příplatek ve výši 25% z tarifu
 • TOP-WEEKEND (sobotní doručení) - příplatek ve výši 50% z tarifu + 500,- Kč paušál
 • TOP-PRIVAT (večerní doručení) - bez příplatku (platí jen, když je místo vykládky v městě sídla TOPTRANSU, (v ostatních případech se účtuje paušál 300 Kč) 

Viditelně poškozené nebo rozbalené zásilky prosím nepřebírejte. Kontaktujte nás na telefonu 568  848 198, či  739 302 035, abychom se domluvili, jak dále postupovat.

Pokud Vám do tří pracovních dnů od obdržení sms a emailu o expedici nebude balíček doručen a přepravní služba se s Vámi nespojí, kontaktujte prosím nás na lince 568 848 198 , nebo 739 302 035.

Ceny přepravy jsou uvedeny s DPH, v případě dobírky hotově připočítejte ještě doběrečné jednotlivých přepravců.

Zásilku je nutné vyzvednout nebo převzít v termínu dle podmínek jednotlivých dopravců, obvykle do tří dnů od její odeslání. Přesné podmínky uvádí jednotlivý dopravci na svých webových stránkách. V případě,že kupující nesplní povinnost převzít zboží,může prodávající požadovat veškeré náklady,které mu v souvislosti s odesláním zboží vznikly.

8. Záruční podmínky

a) V souladu s ustanoveními NOZ (Nového občanského zákoníku) má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení je platné pouze při elektronické objednávce zboží provedené přes náš e-shop na adrese www.cscolor.cz

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, zboží doručte na naši pobočku na adrese PANTER COLOR a.s.,Hrotovická 160, 674 01 Třebíč

 • zboží, ani jeho část nesmí mít známky opotřebení a nesmí být poškozené
 • zboží musí být kompletní

b) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

c) Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na barvy a produkty na zakázku namíchané, natónované z důvodu konkrétní zakázkové výroby požadovaného odstínu dle jednotlivých objednávek.

d) Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

e) Záruční doba barev, lazur, stěrek, tmelů, ředidel, jiné chemie, nářadí a pomůcek pro malíře je platná, pokud není na výrobku uvedeno jinak po dobu 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

f) Kupující je povinen po zakoupení barvy zkontolovat objednaný odstín.Upozorňujeme zákazníky,že všechny uvedené obrázky a vzorníky barev jsou v elektronické podobě a mají pouze orientační charakter. V případě, že odstín neodpovídá normalizovanému vzorníku, může takovou barvu reklamovat, barva nesmí být viditelně poškozena a nesmí být z ní odebráno žádné množství.

g) Zjistí-li kupující vady po převzetí zboží, je povinen tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat jméno a příjmení zákazníka, jeho adresu a tel. kontakt, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9. Reklamační řád

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, můžete zboží reklamovat v naší provozovně  nebo se s námi můžete spojit prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaného technika výrobce.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  

10. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu PANTER COLOR a.s., IČ: 26201143, Hrotovická 160, 674 01 Třebíč.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, konkrétně prostřednictvím e-mailu trebicobchod@cscolor.cz

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

11. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Práva povinnosti účastníků se řídí ustanoveními NOZ (Novým občanským zákoníkem).

Náš sortiment Doprava zdarma Více informací Kamenné prodejny Třebíč / Znojmo Průvodce nákupem

Mapa stránek Kontakty Vytvořeno a hostováno Emphos s.r.o.

Zobrazit menuMenu Skrýt menuMenu 0 Kč

Kde budu malovat a natírat?

Interiér Exteriér
×